Top Ten มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

มาตรฐาน

อันดับที่ 10
rebuu002

มหาวิทยาลัยบูรพา
ม.บู แตกหน่อมาจาก มศวและพัฒนาไปไกลเกินกว่าจะเป็นแค่วิทยาเขต บูรพาปัจจุบันเปิดสอนในทุกสาขาด้วยที่ตั้งไม่ไกลจากเมืองตากอากาศชายทะเล ระดับโลกและการเดินทางที่ไม่ไกลจากรุงเทพฯ ม.บูจึงเป็นที่นิยม 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยของไทยมหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้รับการขนานนามในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งภาคตะวันออก”

อันดับที่ 9
PSU2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มอ ศูนยืกลางการศึกษาทางทิศทักษิณมหาวิทยาลัยที่เคยมีผลงานวิจัยในระดับเอเชีย จนถูกจัดให้อยู่ในมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของไทยในหลายปีก่อน มอในปัจจุบันได้พัฒนาในฐานะ “มหาวิทยาลัยศูนย์กลางแห่งภาคใต้

อันดับที่ 8
560899-topic-ix-1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย ดินแดงแห่ง แรกของภาคภาคอิสานกับการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของชาวตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะ “มหาวิทยาลัยศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

อันดับที่ 7
_1_~1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดแห่งแรกของไทยและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ของทางภาคเหนือด้วย ด้วยบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มชจึงถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาขั้นสูงของทางภาคเหนือใน ฐานะ”มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือ”

อันดับที่ 6
A316_SWU

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย ที่แตกหน่อวิทยาเขตมากมายจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยอีกกว่า 3 แห่ง มศวในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในทุกศาสตร์ ทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์นั้นยังคงเป็นเสาหลักที่ สร้างชื่อเสียงให้กับมศว ในฐานะ “มหาวิทยาลัยที่พัฒนาการศึกษาไทย

อันดับที่ 5
5167

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัย ศูนย์กลาง ทางด้านศิลปะของไทยจัดตั้งเป็นลำดับที่ 5 พร้อมเกษตรและมหิดล ศิลปากรไม่ได้โดดเด่นแค่ศิลปะออกแบบ สถาปัตย์ โบราณคดี และดุริยางค์เท่านั้น ด้านภาษาวิทยาศาสตร์และเภสัชก็เป็นอีกสาขาที่มีผลงานโดดเด่นมหาวิทยาลัย ศิลปากรในฐานะ “มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ”

อันดับที่ 4
imagesCAAU8C69

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย ที่เก่าแก่ ที่สุดเป็นลำดับที่ 4ของไทยจัดตั้งพร้อมกับ มหิดลและศิลปากรเกษตรศาสตร์มิได้โดดเด่นในด้านเกษตรสมัยใหม่เท่านั้นแต่ใน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังเป็นที่ยอมรับอีก ด้วยเกษตรเคยครองตำแหน่งมหาวิทยาลัยยอดนิยมของไทยมาแล้วหลายสมัยใน ฐานะ”มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีของชาติ”

อันดับที่ 3
imagesCAGQ838H

มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทยศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและการจัดอันดับอยู่ที่ 30ของเอเชียและอยู่ลำดับที่ 1 ของไทย มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ”มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย”

อันดับที่ 2
Thammasat University_logo

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ การเมืองและการปกครองของไทยมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับที่ 2ของไทยและมีชื่อเสียงในเรื่องกฏหมายและหลักปกครองปัจจุบันเปิดสอนในทุกสา ขามธ ในฐานะ “มหาวิทยาลัยการเมืองและประชาธิ
ปไตยของไทย”

อันดับที่ 1
20100629145106chula-gif11

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย แห่งความฝันและเป็นที่หมายปองของนักเรียนมากที่สุดและเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง ชาติจุฬาฯเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองหลวงของประเทศไทยมีบทบาทใน ฐานะ”มหาวิทยาลัยแห่งชาติและแห่งแรกของไทย”

credit by http://truepanya.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=13&id=19452

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s